Home > ธรรมมะ

ธรรมมะ

ใบไม้แต่ละใบให้แนวป่า                       หยดน้ำให้ธาราสายธารไหล

อากาศให้ท้องฟ้านภาลัย                     เม็ดดินให้แผ่นพื้นพสุธา

ธรรมชาติยิ่งใหญ่ให้ชีวิต                       ให้ความคิดสร้างสรรค์อันล้ำค่า

ให้ธรรมะสอนใจได้ปัญญา                   หมั่นน้อมมาเตือนตนให้พ้นภัย 

จากคำสอนของพระอาจารย์  ชาญชัย  อธิปญฺโญ  ขอกราบอนุโมทนาบุญ

 

ธรรมชาติสอนใจให้คลายทุกข์

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา  แสดงธรรมอยู่ตลอดเวลา  หากเราสังเกตุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  แล้วพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของมัน  เราก็จะได้เรียนรู้ธรรมะ  เพราะธรรมะก็คือความจริงตามกฎธรรมชาติ ( สัจธรรม ) ซึ่งจะสอนใจเราให้คลายจากความทุกข์ลงไปได้

ความทุกข์ของคนโดยทั่วไปนั้น  ทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจ เพราะเราเห็นว่ากายนี้  ใจนี้  เป็นตัวเรา  เป็นของ ๆ เรา  นอกจากนี้ยังเห็นว่าสิ่งที่เราได้ เรามี เราเป็น ตลอดจนที่เราสัมพันธ์อยู่ใกล้ชิด เป็นของๆเรา  เราจึงเอาความต้องการของเราเป็นใหญ่  ที่จะบังคับให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างที่เราปราถนา  ครั้นไม่ได้ตามที่ต้องการก็มีความทุกข์ 

ชีวิตของคนเรา  มีทั้งสมหวังและผิดหวัง  คราวใดที่เราสมหวัง  เราก็คิดว่ามีความสุข  แท้จริงแล้วมีทุกข์ติดอยู่กับความสมหวังนั้นด้วย  เช่น  หากเรามีคู่ครองหรือลูกอันเป็นที่รักที่พอใจ  เราก็คิดว่าเรามีความสุข  หารู้ไม่ว่ามีความทุกข์อยู่อีกด้านหนึ่งของความสุขนั้น  กล่าวคือขณะที่เรามีความสุข  อันเกิดจากความรักความพึงพอใจในคู่ครองหรือลูกนั้น  อีกด้านหนึ่งเราก็มีความหวง  ความห่วงใยเขา   ความหวงความห่วงใยเป็นความทุกข์  อยู่ติดกันกับความสุขนั่นเอง

นอกจากนี้สิ่งทั้งหลายยังมีความเปลี่ยนแปลง  ไม่อาจคงทนอยู่ได้ตลอดไป  ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงต้องพลัดพรากจากของรักของหวงด้วยกันทั้งสิ้น  การพลัดพรากดังกล่าวเป็นความทุกข์

พระพุทธองค์ตรัสกับอานนท์ว่า  สุข-ทุกข์เป็นของที่อยู่ด้วยกัน  หากเราถือเอาสุข ก็ย่อมถือเอาความทุกข์ไว้ด้วย  เมื่อไม่วางสุขก็เท่ากับไม่วางทุกข์นั่นเอง เหมือนเหรียญมีสองด้าน คือ ด้านหัวกับด้านก้อย ถือด้านใดด้านหนึ่งก็ถืออีกด้านเอาไว้ด้วย  จะเอาแต่ด้านเดียวไม่ได้เลย การเห็นและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติ  และวางใจให้เที่ยงธรรมไม่มีอคติในเรื่องต่างๆ  จะช่วยรักษาใจให้พ้นทุกข์  แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์

page 1