Home > สารนาถ.....กลุ่มพุทธสถานสำคัญในพระพุทธศาสนา (บทส่งท้าย)

สารนาถ.....กลุ่มพุทธสถานสำคัญในพระพุทธศาสนา (บทส่งท้าย)

Saturday, Jul 5, 2014

นมัสเต नमस्ते ครับท่านผู้อ่าน ฉบับนี้เราจะไม่พูดพล่ามทำเพลงกันเลยน่ะครับเข้าเรื่องกันเลย หลังจากเราเข้าเยี่ยมชมและถวายสักการะกลุ่มพุทธสถานสารนาถภายในอาณาบริเวณของเขตอุทยานประวัติศาสตร์หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้ว เรารีบบึ่งรถกลับโรงแรมเพื่อให้ทันถวายเพลพระธรรมวิทยากรที่โรงแรมในตัวเมืองพาราณสี แล้วเวลา 13.00 น. เราก็ย้อนกลับมาที่สารนาถกันใหม่อีกครั้งเพื่อกลับมาเยี่ยมชมส่วนที่เหลือ นอกเหนือจากสถานที่ต่างๆภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเราพูดถึงในฉบับที่แล้ว ในเมืองสารนาถยังมีสถานที่แห่งอื่นในละแวกใกล้ๆซึ่งควรค่าแก่การแวะชมด้วย จุดหมายแรกคือเจาคันธีสถูป เจาคันธีสถูปอยู่ห่างจากสถานที่แสดงปฐมเทศนา (ธัมเมกขสถูป) ไม่ไกลนักซึ่งหากเดินทางจากพาราณสีเข้ามาที่สารนาถจะเจอเจาคันธีสถูปเป็นอันดับแรกก่อนถึงอุทยานประวัติศาสตร์เพียงกิโลเมตรเดียว เป็นพุทธานุสรณ์สถานสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาพบปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ เชื่อว่าพบกันที่นี่จุดแรกและได้ทำความเข้าใจกัน ก่อนจะเดินทางสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อทรงแสดงปฐมเทศนา ณ ตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของธัมเมกขสถูป

comments powered by Disqus