Home > พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย บทแรก

พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย บทแรก

Sunday, Jul 20, 2014

อาตมาภาพขอมอบบทความเรื่อง พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย แด่ สถานีวิทยุไทยอีสาน WOW FM 100.7 เพื่อเผยแพร่ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้รับทราบ บทความดังกล่าวนี้ อาตมาภาพได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้น เมื่อครั้งสมัยยังเป็นพระครูสุขุมาภิรักษ์ เนื่องในโอกาสวันฉลองเจดีย์ วัดป่าพุทธรังษี ในปี ค.ศ. 1991 หรือ พ.ศ. ๒๕๓๔

ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย จงมีความเจริญรุ่งเรือง สุขกายสุขใจ ทุกท่านเทอญ

พระเทพสีลาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษ๊

comments powered by Disqus