Home > พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย บทที่สอง

พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย บทที่สอง

Monday, Jul 21, 2014

อันที่จริง ศาสนาคริสต์ก้ดี ศาสนาอิสลามตลอดจนถึงศาสนาฮินดูก็ดี ต่างก็มีคำสอนอันดีงามของตัวเองที่เป็นเครื่องจูงใจโน้มน้าวให้คนทั้งหลายนับถือ

comments powered by Disqus