Home > Editor Talk > ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน… สังเวชนียสถานแห่งการแสดงปฐมเทศนา (บทที่สี่)

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน… สังเวชนียสถานแห่งการแสดงปฐมเทศนา (บทที่สี่)

Saturday, Jul 5, 2014

นมัสเต नमस्ते ครับท่านผู้อ่าน มาถึงกันแล้วครับเมืองพาราณสี เมื่อเวลา 15.35 น. โดยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 328 พาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี (Kingdom of Kashi) ในสมัยพุทธกาล ปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ห่างจากลัคเนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง 320 กิโลเมตร พาราณสีมีแม่น้ำคงคาไหลผ่าน เป็นเมืองที่ศักดิสิทธิ์ที่สุดหนึ่งในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ์ ในความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน พาราณสีมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกด้วย ถือว่าเป็นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก เมื่อครั้งสมัยอาณานิคม เมืองนี้มีอีกชื่อว่า เบนาเรส (Benares) รถโค้ชมารอรับเราที่สนามบิน คุณวิโรจน์ ศิริโหราชัย ผู้อำนวยการฝ่ายภาคพื้นออสตราเลเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ แนะนำพระธรรมวิทยากรรูปใหม่ ท่านคมสรณ์ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร โครงการแสวงบุญโคงการนี้ใช้พระธรรมวิทยากรเปลืองจริงๆครับขอบอก

comments powered by Disqus