Home > Event > ขอเชิญพี่น้องชาวไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ขอเชิญพี่น้องชาวไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ขอเชิญพี่น้องชาวไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญพี่น้องชาวไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นการลงนามถวายพระพร จากนั้นเวลา 19.19 น. จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล จึงขอให้ทุกคนแต่งกายสุภาพ

Summary


Event Type:
Date:

From: Sunday, Aug 10, 2014 at 6:00pm
To: Sunday, Aug 10, 2014 at 8:00pm

Phone Enquiries:
Place:

ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

Contact:
Add to my calendar

-------------------

Event Inquiry

required = required

Email