Home > Event > ข่าวบุญ..ประเพณีไทย วันสารทไทย......อย่าลืม.! อย่าพลาด..!

ข่าวบุญ..ประเพณีไทย วันสารทไทย......อย่าลืม.! อย่าพลาด..!

งานวันสารทเดือนสิบ ที่..วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ แคมเบลทาวน์ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาเช้า ๘.๓๐ - บ่าย ๓.๐๐ น

พระสงฆ์ทั่วออสเตรเลีย ๒๐ รูป บิณฑบาต และ เจริญพุทธมนต์แผ่เมตตาให้ชุมชนไทยและอุทิศส่วนบุญกุศลให้บรรพชนและผู้ล่วงลับของท่าน..ทุกท่าน..

กิจกรรมในงาน 

  • มีขบวนแห่ หมรับ โดยสาธิตการแห่เรือพระนำหน้า และมีขบวนกลองยาวแห่หนุ่มสาวรำกลองยาวบูชาบรรพชนครึกครื้น
  • มีโนราห์ รำ และ ร้องกลอนสด จากเมืองไทย 
  • หนังตะลุง
  • โชว์การสร้างสรรคของศิลปิน..มาดใหม่..แนวแปลก ตั้ม สัญญา ฟ้าอุทัย 
  • มีร้านสอยดาว ทุกใบมีรางวัลใหญ่ - น้อย รายได้ทั้งหมดถวายเข้าวัดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  • โปรโมทของหวานไทย สมทบทุนการกุศล
  • ฟรี..! ชิม..อาหารปักษ์ใต้ และอาหารพื้นเมืองทุกภาครสแซบ.!

อย่าลืม.! อย่าพลาด.! อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ ร่วมสืบสานประเพณีไทยแนวบุญ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทย ลาวชาวพุทธทุกท่าน ร่วมงานบุญประเพณีโดยทั่วกัน

 

งานวันสารทไทย (วันสารทเดือนสิบ) 

เป็นงานประเพณีของคนไทยได้ปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาล สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในครั้งพระพุทธกาล ระหว่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ที่...วัดเวฬุวันมหาวิหาร

       ในกาลครั้งนั้นได้มีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร...ได้ทรงบรรทมหลับอยู่ในพระราชวังจนย่างเข้าสู่ยามดึกสงัด พระองค์ทรงได้ยินเสียงเสมือนผู้คนร้องไห้โหยหวน ด้วยความทุกข์ทรมานจากการขาดแคลนอาหารและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพคือปัจจัยสี่ต่างๆ อย่างน่าสพึงกลัว จึงตั้งพระทัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า .. " เสียงอะไรพระเจ้าข้า ".??

       องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สัมพัญญุตญาณทรงตรัสตอบว่า..

   " ดูก่อน มหาบพิตร ชนใด ครั้นมีชีวิตอยู่ได้บำเพ็ญกุศลกรรมสมบูรณ์แบบด้วย ทาน ศีล ภาวนา ครั้นล่วงลับไปแล้วย่อมเสวย..สุขคติสัมปรายภพ ..คือการเกิดในภพชาติที่ดีมีสุข "

    " ดูก่อน มหาบพิตร ชนใดยามมีชีวิตอยู่ ..ไม่ประกอบกุศลกรรมด้วย  ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ยามล่วงลับจากมนุษย์ภูมิไปแล้ว ย่อมเสวย..ทุกข์คติสัมปรายภพ..คือการเกิดในภพชาติที่ทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสตามวิบากของกรรมที่ตนได้บำเพ็ญ../ "

 <^> ด้วยเหตุดังนี้แล <^>

   พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อว่า :

    " ดูก่อน มหาบพิตร ได้มีพระญาติและมิตรสหายของพระองค์จำนวนหนึ่ง ในขณะมีชีวิตอยู่...เป็นผู้ประมาท..ไม่บำเพ็ญกุศลกรรมด้วย ทาน ศีล ภาวนา ดังกล่าว ล่วงลับไปแล้ว..ไม่สามารถ..จุติ คือถือกำเนิด หรือ เกิดในภพภูมิใดๆเพราะขาด ผลบุญ กุศลวิบากกรรม หนุนนำให้ไปเกิดใหม่..!/~ จึงร้องไห้โหยหวนเพื่อ..ขอส่วนบุญจากมหาบพิต! "

 

@ พระเจ้าพิมพิสาร ได้ทรงทราบดังนั้นแล้ว..จึงได้ประกอบพิธี" บำเพ็ญบุญอุทิศกุศลให้พระญาติและมิตรสหายผู้ล่วงลับ"..เมื่อดวงวิญญาณของสัมภเวสีผู้ตกทุกข์เหล่านั้น..ได้รับผลบุญ..ก็ไปจุติในภพภูมิอันควร..หลุดพ้นจากสภาวะ " สัมพเวสี"..เสียงร้องไ้ห้โหยหวนก็ยุติหายไป.พระเจ้าพิมพิสารไม่ทรงได้ยินตั้งแต่นั้นมา..การทำบุญพิธีเปตพลี..จึงกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่นั้นมา..และถือเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ หรือวันใกล้เคียงเป็นวันต้อนรับวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนกุศลจากญาติมิตรของตนในมนุษย์โลกปีละครั้ง ( ตามความเชื่อแนวพุทธคือ แรม๑ - แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วิญญาณจะถูกปลดปล่อยมาสู่โลกมนุษย์ เป็นเวลา ๑๕ วัน ) ..จึงมี " วันรับ -  วันส่ง ตายาย " ของชาวไทยภาคทุกปี

การระลึกนึกถึงบรรพบุรุษด้วยสำนึกในบุพพการคุณที่สืบทอดเลี้ยงดูลูกหลาน..จนไม่มีเวลาดูแลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมด้าน ทาน ศีล ภาวนา เมื่อล่วงลับไปอาจจะตกทุกข์ได้ยากอยู่ในภพภูมิต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือบรรพบุรุษให้พ้นทุกข์จึงกลายเป็นบรรพชนรำลึกตลอดมา../

วัดป่าพุทธรังษีจึงกำหนดให้มี.." วันบรรพชนรำลึก " หรือ " วันสารทเดือนสิบ " ประจำทุกปี ....ออกปฎิทินล่วงหน้าเป็นปี.!/~

                  

ทางวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ แคมปเบลทาวน์ได้กำหนดวันจัดงานต่างๆ...ล่วงหน้าเป็นปี..โดยการพิมพ์เป็นปฏิทินปีของวัดหลังเสร็จสิ้นงานวันพ่อ คือวันที่ ๕ ธันวาคม ทุกปี.!

Summary


Event Type:

Free entry

Date:

From: Sunday, Sep 21, 2014 at 9:00am
To: Sunday, Sep 21, 2014 at 3:00pm

Phone Enquiries:
Place:

วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ แคมปเบลทาวน์

Contact:
Add to my calendar

-------------------

Event Inquiry

required = required

Email