Home > News > โครงการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

โครงการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

Saturday, Jul 12, 2014

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้แทนไทย ภายใต้โครงการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการศึกษา นำโดยนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  เวลา 18.15 น.  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้แทนไทย ภายใต้โครงการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการศึกษา รวม 18 คน นำโดย นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์  รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ   และผู้บริหารของหน่วยงานสำคัญของไทย ได้แก่ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ดร. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ  ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และ รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ………………เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ฯ ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งริเริ่มโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  ตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการศึกษาระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย  ซึ่งสองฝ่ายมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันสูงมาก  ทั้งนี้เพื่อให้การเยือนและศึกษาดูงานหน่วยราชการและหน่วยงานของออสเตรเลียทั้งที่กรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2557 ประสบผลสำเร็จ และสามารถผลักดันให้ความร่วมมือรวม 3 ด้านดังกล่าว บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต………..ภายหลังการประชุมหารือ  เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ ที่ศาลาไทย ภายในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถาน-เอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ร่วมงานดังกล่าวด้วย

@@@@  วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม(วทน.) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย ได้นำคณะเข้าพบและร่วมสัมมนาโต๊ะกลมกับนาย Craig Maclachlan รักษาการอธิบดีกรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินและภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย และผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา วทน. และส่งเสริมให้นักวิจัยของสองประเทศสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเพื่อผลักดันให้โครงการ New Colombo Plan ในระยะต่อไปรวมเอาประเทศไทยเป็นเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาของออสเตรเลียนั้นเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศไทยด้วย..............เวลา 10.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้นำคณะผู้แทนไทยกลุ่มเล็กจากหลายภาคส่วน อาทิ นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ดร. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และนายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าพบนาง Gillian Bird รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของการทำวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ของทั้ง 2 ประเทศร่วมกันสร้างสรรค์ และต่อยอดผลงานการวิจัยทางด้าน วทน.ให้กว้างขวาง และมีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ผู้แทนฝ่ายไทยยืนยันในความตั้งใจอย่างแนวแน่ของรัฐบาลไทยในการเป็นหุ้นส่วนและการมีส่วนร่วมในโครงการ New Colombo Plan เพื่อผลักดันให้นักศึกษาของออสเตรเลียเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น.................เวลา 13.45 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้นำคณะผู้แทนจากประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ออสเตรเลีย (Questacon) และพบหารือกับ ดร. Stuart Kohlhagen รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ของศูนย์ฯ  ในเรื่องการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ผ่านระบบการศึกษานอกโรงเรียน และการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (hands-on) ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดียิ่ง โดยเฉพาะจากนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.............เวลา 15.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย เข้าร่วมการประชุมสัมมนากับ Dr. Rob Porteous หัวหน้าส่วนนโยบายวิทยาศาสตร์และการบริหารโดยภาครัฐ  กระทรวงอุตสาหกรรมออสเตรเลีย ที่ประชุมได้หารือในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)เพื่อเป็นกลไกให้นักวิทยาศาสตร์ของสองประเทศ สามารถกระชับความร่วมมือในการทำวิจัย และต่อยอดผลงานทางวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า และครอบคลุมสาขาที่เป็นประโยชน์กับประเทศทั้งสองในอนาคต...............เวลา 18.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในฐานะหัวหน้าคณะ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเพื่อสร้างเครือข่าย การทำวิจัยทางด้าน วทน. (Science, Techonology and Innovation : STI Networking Dinner) ณ ภัตตาคารไทย Pride of Siam  เพื่อให้แขกรับเชิญที่มาร่วมงานเลี้ยงฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนของออสเตรเลียที่มีส่วนเกี่ยวของกับการส่งเสริมและพัฒนาผลงานและการวิจัยด้าน วทน. โดยมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว และนำไปสู่การทำงานร่วมกันของนักวิจัยทั้งสองประเทศ ผ่านเครือข่ายที่คณะผู้แทนไทยได้หารือในเบื้องต้นไว้กับกระทรวงการต่างประเทศและการค้า รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมของออสเตรเลียเมื่อช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่ผ่านมา

@@@@ วันที่ 8 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้นำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation: CSIRO) เพื่อรับฟังการดำเนินงานส่งเสริม และผลักดันการวิจัยทาง STI เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดผลงานการวิจัยดังกล่าวไปสู่กระบวนการผลิตของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด ในโอกาสนี้ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์เลขาธิการ สวทน. ได้บรรยายสรุปให้ผู้บริหารของ CSIRO ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงสร้างนโยบายของ สวทน. ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาด้าน วทน. ในประเทศไทยให้ก้าวหน้าและกว้างขวางครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำด้าน วทน. ในภูมิภาคในอนาคต  นอกจากนี้  รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้บรรยายสรุปให้ที่ประชุมทราบเรื่องการบริหารจัดการ และการพัฒนาโครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศไทยเพื่อรองรับและสนับสนุนการเรียนรู้การทำวิจัยด้าน วทน. ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

@@@@ วันที่ 9 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้นำนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์  รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ สวทน.  รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ของออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ ณ นครซิดนีย์ และได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารของอุทยานฯ ในเรื่องการส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการพัฒนาด้าน วทน. เป็นที่ยอมรับ และมีผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจเห็นความสำคัญของการใช้ วทน. ในการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตน  ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการปลูกฝังเพื่อถ่ายทอด วทน. ให้ซึมทราบไปสู่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่และอยู่ในระยะเริ่มต้น

 

comments powered by Disqus