Home > News > หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร หรือ พระครูอุดมวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอุดมวารี

หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร หรือ พระครูอุดมวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอุดมวารี

Sunday, Jul 20, 2014

สนทนาธรรม ฟังบรรยายธรรมและนั่งสมาธิกับพระอาจารย์สายปฏิบัติ ที่ Bodhikusuma Centre อยู่ Level 2 เลขที่ 203 - 209 Thomas Street ตลาด Haymarket บรรยายโดยหลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร หรือ พระครูอุดมวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอุดมวารี

@@@@ ช่วงเข้าพรรษานี้อยากไปสนทนาธรรม ไปฟังบรรยายธรรมและนั่งสมาธิกับพระอาจารย์สายปฏิบัติ ลองไปที่ Bodhikusuma Centre อยู่ Level 2 เลขที่ 203 - 209 Thomas Street ตลาด Haymarket บรรยายโดยหลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร หรือ พระครูอุดมวีรวัฒน์ วึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่18 กรกฎาคมนี้ เวลา 7 – 9 pm., วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 7 - 9 pm., วันจันทร์ที่ 8 กันยายน เวลา 7 – 9 pm. และในวันพุธที่ 8 ตุลาคม เวลา 7 – 9 pm. พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) หลังจากอุปสมบทและฝึกการปฏิบัติกัมมัฎฐานอยู่ ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 8 ปีแล้ว ก็ออกจาริกธุดงค์เฉกเช่นพระป่าทั่วๆ ไป โดยได้กราบลาหลวงพ่อชา สุภัทโท ออกเดินทางจากวัดหนองป่าพงไปตามป่าเขาภาคต่างๆ เพื่อแสวงหาความสงบวิเวก เจริญอารมณ์กัมมัฎฐานตามตะเข็บชายแดนพม่า เมื่อถึงหมู่บ้านทางภาคเหนือบริเวณเชิงดอยห้วยฮ่อม เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะ และประชาชนก็นิยมศรัทธาเป็นจำนวนมาก จึงได้ขออนุญาตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างวัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านละแวกนั้น ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นต้นมา ศรัทธาสาธุชนที่มีความเลื่อมใสพระอาจารย์คูณ ได้ชักชวนกันมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์และปัจจัยสนับสนุน ในการพัฒนาวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้มีการสร้างศาสนสถานและพัฒนาเป็นระยะตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ วัดอุดมวารี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ของตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีเทือกเขาดอยปุย อยู่ทางทิศตะวันออกของวัด สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นวัดป่าสาขาลำดับที่ 30 ของวัดหนองป่าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระบูรพาจารย์

comments powered by Disqus