Home > News > ประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black 2014 ที่นครดาร์วิน

ประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black 2014 ที่นครดาร์วิน

Monday, Aug 4, 2014

ประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black 2014 ที่นครดาร์วิน ระหว่างวันที่ 1-22 สิงหาคม 2557 กองทัพอากาศไทยได้เข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการทางอากาศผสม โดยมีกองทัพอากาศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพ และมีกองทัพอากาศ จากประเทศต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ สหรัฐฯ สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส และนิวซีแลนด์

@@@@  ประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black 2014 ที่นครดาร์วิน ระหว่างวันที่ 1-22 สิงหาคม 2557 กองทัพอากาศไทยได้เข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการทางอากาศผสม โดยมีกองทัพอากาศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพ และมีกองทัพอากาศ จากประเทศต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ สหรัฐฯ สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส และนิวซีแลนด์ โดย วางกำลัง ณ ฐานทัพอากาศ Darwin, Tindal และ Townsville รัฐนอร์ธเทิร์นเทอร์ริทอรี และใช้พื้นที่การฝึก ภาคสนาม Bradshaw สนามฝึกใช้อาวธุทางอากาศ Delmere และพื้นที่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียเป็น พื้นที่การฝึกเพื่อฝึกการวางแผนการปฏิบัติการส่งกำลังบำรุง ในการวางกำลังสำหรับการปฏิบัติการทางอากาศ และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักบิน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการทางอากาศ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักนิยม ยุทธวิธีการรบ ระบบอาวธุสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ ทั้งนี้นอกจากจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากลแล้ว ยังช่วยการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย...............ในการฝึกครั้งนี้กองทัพอากาศได้นำเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 (GRIPEN) ซึ่งเป็นเครื่องบิน ขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของไทยเข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งแรก จำนวน 6 เครื่อง และเป็นที่สนใจของประเทศต่างๆ เพราะถือเป็นเครื่องบินใน Generation 4.5 ก่อนที่เข้าสู่ยุคที่ 5 คือเครื่องบินแบบ Joint Strike Fighter ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาในสายการผลิตในอีก 2-3 ปี จึงจะสามารถบรรจเข้าประจำการใน กองทัพอากาศของประเทศสมาชิก การฝึกครั้งนี้จะมีการฝึกยุทธวิธีการรบในอากาศระหว่างเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactic : DACT) การฝึกบินยทุธวิธีประยกุต์ (Surface Attack Tactic : SAT) และการฝึกบินใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ ( Large Force Employment : LFE) ซึ่งนักบินไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้านักบินปฏิบัติภารกิจ (Mission Commander) โดยมีการประกอบกำลังเครื่องบิน จำนวนมากกว่า 30 เครื่อง นับเป็นความความภาคภมูิใจที่นักบินไทยสามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีนักบินต่างชาติร่วมปฏิบัติดังกล่าว……………เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกองกำลังกองทัพอากาศที่เข้าร่วมการฝึก เสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์การฝึกจะเดินทาง มาเยี่ยมเยียน ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2557 รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศพันธมิตรในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการฝึก Pitch Black 2014 ได้ที่ www.rtaf.mi.th อนึ่งกองทัพไทยและกองทัพออสเตรเลีย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกรหัสพิราบ-จาบิรู ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการรักษาสันติภาพโดยมีชาติต่างๆเข้าร่วมรับการฝึกกว่า 10 ประเทศ จากนั้น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 12 กันยายน 2557 กองทัพเรือจะส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกผสมทางเรือ Kakadu 2014 นอกชายฝั่งทะเลนครดาร์วิน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกองทัพเรือที่เข้าร่วมฝึก โดยมีชาติต่างๆเข้าร่วมมากกว่า 10 ประเทศ การฝึกผสมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระหว่างกองทัพไทยและกองทัพของมิตรประเทศอื่นๆซึ่งรวมถึงกองทัพสหรัฐฯด้วย

comments powered by Disqus