Home > News > งานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางน้ำสระมุจจลินท์

งานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางน้ำสระมุจจลินท์

Wednesday, Sep 3, 2014

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางน้ำสระมุจจลินท์ ภายในวัดโพธิศรัทธา รัฐนิวเซาท์เวลส์

นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา  นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ กงสุล และภริยา และนาง Nina Yee ผู้อุปถัมภ์วัดโพธิศรัทธาชาวอินโดนีเซีย และครอบครัว  ได้ร่วมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ได้ประทานให้นำมาประดิษฐาน ภายในวัดโพธิศรัทธา (Bodhisaddha Forest Monastery) ในเมือง Wilton รัฐนิวเซาท์เวลส์ (295 Wilton Rd, Wilton, NSW) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556  ไปประดิษฐานเป็นการถาวร ณ ศาลากลางน้ำบนสระน้ำ “มุจจลินท์” (Muchalinda Dam) และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี   โดยมีคณะสงฆ์จากรัฐนิวเซาท์เวลส์และประเทศไทยรวม 8 รูป นำโดยพระเทพสีลาภรณ์  (ท่านเจ้าคุณสมัย) เจ้าอาวาส วัดพุทธรังษี ลูเมียร์  พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกขวิโร) จากวัดอุดมวารี จังหวัดเชียงราย และพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์  เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล รัฐนิวเซาท์เวลส์  ประกอบพิธี  กรรมทางพุทธศาสนา  ภายในงาน  ผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและอินโดนีเซียในรัฐนิวเซาท์เวลส์ร่วมออกร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงทานของวัดจำนวนมาก โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย ร่วมงานประมาณ 400 คน

นับเป็นพระกรุณาอย่างสูงสุดหาที่เปรียบมิได้ที่สมเด็จพระสังฆราชของไทย ได้ทรงประทานพระพุทธรูปปางนาคปรก  ผ่านทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  ให้มาประดิษฐานเป็นการถาวรภายในประเทศออสเตรเลีย ณ วัดโพธิศรัทธาแห่งนี้ เพื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสบูชาและสักการะ และร่วมรำลึกในวโรกาสสำคัญที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี (3 ตุลาคม 2556)

พิธีเปิดศาลากลางน้ำบนสระน้ำ “มุจจลินท์”  อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประวัติความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย  โดยได้ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บรรจุภายในโถแก้ว) มาไว้ในสระน้ำ “มุจจลินท์” แห่งนี้ด้วย  น้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 โถจากสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียรวม 9 แห่ง ดังนี้ 

  1. คงคาโคมุขะ  (คงโคมุขะ มีความหมายว่า ปากวัว)  สถานที่นี้ คือต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคา (ต้นน้ำคงคาละลายจากธารน้ำแข็ง)
  2. สระปุสสกัณณี เมืองลุมพินี  เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
  3. แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี  เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาแก่ปัญจวคีย์ทั้ง 5
  4. บ่อน้ำวัดพระเชตวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าได้ทรงเสวยน้ำ  เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษานานที่สุด ถึง 25 พรรษา ตั้งแต่พระชนมายุ 55 - 80 พรรษา
  5. สระน้ำเมืองไวสาลี เป็นสถานที่ที่ทำการสังคยานา ครั้งที่ 2 และสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่ามีคนมีคุณธรรมมากที่สุด
  6. แม่น้ำกุกุธานที เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้สรงน้ำ ก่อนถึงเมืองกุสินารา
  7. แม่น้ำโรหินี  เป็นแม่น้ำซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสด์และกรุงเทวะทะหะ เมืองทั้งสองนี้ คือ เมืองของพระบิดาและพระมารดา เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงห้ามพระญาติ ไม่ให้ทะเลาะกันเรื่องน้ำ
  8. สระน้ำวัดเวฬุวัน วัดนี้เป็นวัดแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาเป็นวัดแรก
  9. แม่น้ำเนรัญชรา  เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐาน และลอยถาดอาหารหลังเสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้าย ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ

ขณะนี้ สระน้ำ “มุจจลินท์” อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและร่มรื่น  เมื่อโครงการก่อสร้างสระน้ำแห่งนี้แล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้  จะเป็นสถานที่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่สำคัญของวัดโพธิศรัทธา เช่น พิธีสวดปาฏิโมกข์  พิธีอุปสมบทกลางน้ำ พิธีเวียนเทียนในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ"

comments powered by Disqus