Home > News > คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 2 ประเทศจำนวน 37 รูป เดินสายเชิงรุกเผยแผ่พระ

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 2 ประเทศจำนวน 37 รูป เดินสายเชิงรุกเผยแผ่พระ

Thursday, Mar 31, 2016

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 2 ประเทศจำนวน 37 รูป เดินสายเชิงรุกเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 สถานทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับวัดธรรมประทีป เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 12/2559 โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส ผู้แทนสมเด็จพระธีรญาณมุนี พระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย กรรมการที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมของสงฆ์ มีพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทย และเจ้าอาวาสวัดไทยทุกวัดทั่วประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่สถานทูตฯ ทั้งนี้เพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันกับสถานทูตฯ ส่งเสริมพุทธศาสนาในประเทศนิวซีแลน์ และออสเตรเลีย พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งรับทราบกิจกรรมการดำเนินงานของวัดเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่วยเหลือดูแลชุมชนไทย ในโอกาสนี้ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้ถวายคำแนะนำในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การช่วยเหลือดูแลชุมชนไทยภายใต้บริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจุบัน และอนาคตด้วย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 สถานทูตไทยที่กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับชุมชนชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ตามวัฒนธรรม และประเพณีของไทยเพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และนิวซีแลนด์ครบ 60 ปี โดยพระธรรมทูตจากประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทยประกอบด้วยพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส ผู้แทนสมเด็จพระธีรญาณมุนี พระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี นครซิดนีย์ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พระราชวรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ และเจ้าอาวาสวัดไทยของทั้ง 2 ประเทศจำนวน 37 รูปรับนิมนต์เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว นอกจากครอบครัวของชุมชนชาวไทย กลุ่ม Friends of Thailand แล้ว Hon. Melissa Lee สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนครโอ๊คแลนด์ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และร่วมทานอาหารกลางวันกับชุมชนชาวไทยด้วย

วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้นำพระธรรมทูตจากประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทยประกอบด้วย พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี นครซิดนีย์ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พระราชวรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ เดินทางไปเยี่ยมชุมชนชาวไทย ที่เมือง Palmerston North โดยมีนาย Iain Lees-Galloway สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต Palmerston North นาย Vaughan Dennison สมาชิกสภาเทศมนตรี และชาวเมือง Palmerston North ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คณะครู และนักเรียนของโรงเรียน Freyberg High School ได้นำนักเรียนชาวไทยจำนวน 6 คนเดินทางมาร่วมงานด้วย ในโอกาสดังกล่าวคณะพระธรรมทูตได้เจริญพระพุทธมนต์ ชุมชนไทย และชาวกีวีได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้นพระเทพสีลาภรณ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และการนั่งสมาธิเพื่อชำระล้างร่างกาย และจิตใจให้ใสสะอาด

comments powered by Disqus