Home > News > NSW > สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน

Friday, Aug 29, 2014

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครซิดนีย์ (สปน.) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำการลงทุนในออสเตรเลียเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงชี้แจงโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ในหัวข้อ “New Markets, New Opportunities, New Business Models” ขึ้นที่สำนักงาน Pitcher Partners นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นครเมลเบิร์น (27 สิงหาคม) และ นครอดิแลด (29 สิงหาคม)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครซิดนีย์ (สปน.) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำการลงทุนในออสเตรเลียเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงชี้แจงโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ในหัวข้อ “New Markets, New Opportunities, New Business Models” ขึ้นที่สำนักงาน Pitcher Partners นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นครเมลเบิร์น (27 สิงหาคม) และ นครอดิแลด (29 สิงหาคม) โดยได้รับเกียรติจาก ท่านทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ และ กงสุลกิตติมศักดิ์ ดร. ไซมอน วอเลซ มากล่าวเปิดงาน ณ นครซิดนีย์ และ เมลเบิร์น ตามลำดับ สำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ มาจากหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้านการศึกษา อุตสาหกรรมการเงิน เป็นต้น

การสัมมนาครั้งนี้ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กล่าวบรรยายพร้อมให้ข้อมูลทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน แก่นักลงทุนที่เข้าร่วมงานสัมมนา โดยเน้นให้นักลงทุน มองเห็นช่องทาง/ลู่ทางในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน และประเทศที่ไทยเรามีข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน โดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบเพราะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ซึ่งไม่มีใครสามารถเอาไปได้) ประกอบกับความสามารถในการผลิตของประเทศไทย ได้พัฒนาไปมากจนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก พร้อมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่สนับสนุนการลงทุนในประเทศไทย การพิจารณาให้การสนับสนุนจะพิจารณาเป็นรายโครงการ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งทางด้านภาษี (เช่น ภาษีนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบ ภาษีเงินได้ เป็นต้น) และที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี (เช่น การถือครองที่ดิน วีซ่า เป็นต้น) โครงการที่ได้รับการพิจาณาอนุมัติไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไทยหรือต่างชาติ จะได้รับสิทธิและประโยชน์ที่เหมือนกัน

 

comments powered by Disqus