Home > News > NSW > ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลีย

ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลีย

Sunday, Sep 28, 2014

สกญ.ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ พร้อมด้วยรอง กสญ.ฉัตรชัย วิริยเวชกุล ได้เดินทางเยี่ยมชมการฝึกซ้อมดนตรีไทยและให้กำลังใจเยาวชนกลุ่มชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งตั้งขึ้นมากว่า 5 ปี โดย กสญ.ธีรเทพฯ ได้ขอบคุณที่ชมรมฯ เข้าร่วมการแสดงในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่สถานกงสุลใหญ่จัดขึ้น และขอเชิญชมรมฯ เข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงรับรองแก่คณะกงสุล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธ.ค.2557 ด้วย

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2557 สกญ.ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ พร้อมด้วยรอง กสญ.ฉัตรชัย วิริยเวชกุล ได้เดินทางเยี่ยมชมการฝึกซ้อมดนตรีไทยและให้กำลังใจเยาวชนกลุ่มชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งตั้งขึ้นมากว่า 5 ปีและฝึกซ้อมกันทุกสัปดาห์ที่อาคารศูนย์การศึกษานอกระบบ ภายใต้มูลนิธิ 60 ปีพระธรรมชัยเพื่อการศึกษา โดย กสญ.ธีรเทพฯ ได้ขอบคุณที่ชมรมฯ เข้าร่วมการแสดงในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่สถานกงสุลใหญ่จัดขึ้น และขอเชิญชมรมฯ เข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงรับรองแก่คณะกงสุล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธ.ค.2557 ด้วย

อาจารย์โอ๊ต ชาญพัฒน์ จันทมูล ผู้ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยความในใจว่า “การก่อตั้งชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของผม ที่จะให้เกิดเป็นองค์กรในการเผยแพร่และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ อันอยู่ภายใต้การปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและจักต้องเคารพในศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นๆด้วย อันเป็นดุริยมิตรทางดนตรี ซึ่งผมเองก็ได้ตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ให้ลูกศิษย์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีไทยมิให้สูญหายไปจากชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งลูกศิษย์เหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนของผมในการอนุรักษ์เผยแพร่ สืบทอดดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยไปชั่วลูกหลาน ซึ่งเป็นการวางกลยุทธการสืบทอดวัฒนธรรมสู่เยาวชนไทยในรุ่นต่อไป นอกจากความรู้ทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์แล้วสมาชิกในชมรมยังได้รับการอบรมเรื่องมารยาทของคนไทย และนักดนตรีไทยซึ่งงดงาม อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ เรียบร้อย อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ที่เรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์” เขาเล่าต่อด้วยความดีใจว่า “ผมเองเป็นครูดนตรีไทยจากบ้านนอกมีความภูมิใจและภาคภูมิใจที่สามารถตั้งชมรมฯขึ้นมาและสามารถใช้ความรู้ทางด้านดนตรีถ่ายทอดให้ลูกศิษย์จนสามารถรับใช้สังคมไทยในออสเตรเลียได้ ผมก็คงทำตามเจตนารมณ์ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ และต้องกราบขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการของไทยที่ออสเตรเลีย โดยเฉพาะท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร่า ท่านกงสุลใหญ่ และคณะที่มองเห็นความสำคัญในสิ่งที่ผมและสมาชิกชมรมฯได้ร่วมกันทำกิจกรรม และสนับสนุน ส่งเสริมทั้งทุนทรัพย์และให้โอกาสในการแสดงออกทางวัฒนธรรมอันเป็นนิมิตรหมายอันดีของชมรมฯที่จะทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของชมรมฯครับ ตอนนี้ต้องพาเด็กๆย้ายที่เรียนกันแล้วครับ ไปขอใช้สถานที่ ที่ Prince Alfred Park Coronation Centre ใกล้ Central stationใช้ในวันอาทิตย์เวลา 12.00ถึงบ่ายสองโมงและวันจันทร์สี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นครับ ตอนนี้เริ่มใช้แล้วครับ สนใจส่งลูกหลานมาเรียน เรียนฟรีครับ ครูเลี้ยงข้าวอีกต่างหาก ติดต่อผมได้เลยครับที่หมายเลข 0468435745 และ0410130089”

comments powered by Disqus