Home > News > NT > เอกอัครราชทูต เดินทางเยือนนครดาร์วิน เขตปกครองพิเศษตอนเหนือ

เอกอัครราชทูต เดินทางเยือนนครดาร์วิน เขตปกครองพิเศษตอนเหนือ

Friday, Sep 14, 2012

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนนครดาร์วิน เขตปกครองพิเศษตอนเหนือ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2555 และจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่วัดป่าดาร์วิน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2555

@@@@ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนนครดาร์วิน เขตปกครองพิเศษตอนเหนือ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2555 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Ms. Robyn Lambley, Deputy Chief Minister  เขตปกครองพิเศษตอนเหนือ โดยได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทยและเขตปกครองพิเศษตอนเหนือ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชน อีกทั้งยังได้พบกับ Mr. Barney Glover, Vice-Chancellor ของ Charles Darwin University  หรือ CDU โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในไทยและ CDU

@@@@ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่วัดป่าดาร์วิน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2555 ซึ่งมีคนไทยไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ขอจดทะเบียนหย่า ขอจดสูติบัตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 51 ราย และได้พบกับชุมชนไทยในเขตปกครองพิเศษตอนเหนือ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียให้กับวัดป่าดาร์วิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำหรับชุมชนไทย

comments powered by Disqus